SVK / ENG / RUS
Twitter
Reality Komodity Cenné papiere Enviro projekty

Enviro projekty

Životné prostredie tvorí jednu z hlavných oblastí, ktorá hlavne v poslednom desaťročí výrazne ovplyvňuje vývoj a úroveň ekonomík nielen členských štátov Európskej únie, ale v celosvetovom meradle vôbec.

Z hľadiska globálneho postavenia má najsilnejší segment výroby  environmentálnych technológií Nemecko, ktoré dnes zaberá cca 80% trhu s týmito BAT technológiami. Najsilnejšou zložkou je zaiste oblasť výroby a výstavby energetických zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energií. Výroba tzv. „zelenej" energie a nahradzovanie produkcie klasických elektrární sa stala základným atribútom európskej environmentálnej a energetickej politiky. Klimaticko – energetický balíček, boj proti globálnemu otepľovaniu, ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme bol výrazným impulzom pre naštartovanie cieleného ovplyvňovania verejnej mienky a politiky tých členských štátov EÚ, ktoré dlhodobo a pragmaticky investovali do vedy a výskumu v oblasti environmentálnych technológií.

Slovenská republika vstupom do EÚ prijala rad významných záväzkov, ktoré predstavujú zámer rozvíjať a investovať stovky miliónov eur nielen do energetiky na báze obnoviteľných zdrojov energie a základnej environmentálnej infraštruktúry, ako sú vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ale je tu predovšetkým rozhodujúca povinnosť vyplývajúca zo samotného vstupu do EÚ, a to akceptovať a implementovať do našej národnej legislatívy vyššie právne normy, t.j. legislatívu EÚ a záväzky SR plynúce z medzinárodných dohovorov.

„Zelená" politika a legislatíva únie tak rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje všetky oblasti sociálno-ekonomického rozvoja štátov EÚ a tým aj Slovenska. Prísne normy diktujú subjektom slovenskej hospodárskej, komunálnej a sociálnej sféry podriadiť sa požiadavkám ochrany životného prostredia, takmer žiadna investícia bez ohľadu na svoj charakter sa nevyhne procesu EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Preto je možné skonštatovať, že sa na Slovensku otvára obrovský priestor na realizáciu environmentálnych projektov, ktoré by pri dobrom koncepte investično-realizačného zámeru mali znamenať dlhodobú stabilitu a zhodnocovanie investičných prostriedkov. Zlá ekonomická situácia v komunálnej sfére, ktorá je v mnohých prípadoch povinná investovať a zabezpečiť prevádzkovanie zariadení v oblasti environmentálnych služieb – odpadové hospodárstvo, čistenie verejných priestranstiev a starostlivosť o ne, prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií a ďalšie, dáva priestor pre realizáciu investičných projektov s garanciou výkonu environmentálnych služieb na dlhé obdobie.

Za hlavné oblasti, u ktorých je možné očakávať explozívny rozvoj, možno pokladať predovšetkým enrgetiku na báze obmoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku z dlhodobého a strategického hľadiska je to predovšetkým biomasa a geotermál, z hľadiska efektivity projektov z aktuálnych výhod, ktoré poskytuje štát, zase investovanie do malých vodných elektrární a solárnych energetických aplikácií na budovách a technologických celkoch. Medzi ďalšie zaujímavé oblasti patrí výroba a prevádzkovanie najlepšie dostupných technológií (BAT) v oblasti zberu, separácie, recyklácie a materiálo-energetického zhodnotenia rôznych druhov odpadov a realizácia sanačných projektov starých environmentálnych záťaží. Z dodávateľských činností stojí za zmienku realizácia protipovodňových stavieb takmer na celom území Slovenska.

« Späť