SVK / ENG / RUS
Twitter

Štatút výzvy

Základné podmienky

Článok I.

Vyhlasovateľ výzvy

 

1.1     Vyhlasovateľom výzvy „INVESTUJ MYŠLIENKU!“ (v texte ďalej aj ako „výzva“) je WEIDNER INVESTMENTS, a.s. (v texte ďalej aj ako „WI“), so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava.

 

Článok II.

Predmet výzvy

 

2.1     Predmetom výzvy je súťaž o originálny nápad/investičný zámer (v zmysle účastníkom predloženého a vypracovaného projektu)  a potenciálna  investícia spoločnosti WEIDNER INVESTMENTS a.s. do nich, a to výhradne  podľa podmienok, ktoré sú zverejnené na http://weidnerinvestments.com.

 

Článok III.

Podmienky účasti na výzve

 

3.1     Výzvy sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je v deň odoslania riešenia v pracovnom alebo obdobnom pomere so spoločnosťou WEIDNER INVESTMENTS, a.s., jej organizačnými zložkami alebo s ktoroukoľvek zo spoločností patriacej do skupiny WI ( v texte ďalej aj ako „predkladateľ“). Do výzvy sa predkladateľ zapojí predložením vlastného originálneho nápadu/investičného zámeru (v texte ďalej ako „projekt“).

 

3.2     Z účasti na výzve sú vylúčení členovia investičného výboru WI, ktorí hodnotia predložené projekty predkladateľov.

 

3.3     Predkladateľ zároveň pri predložení písomným vyhlásením potvrdí, že je jediným a nespochybniteľným majiteľom autorských, priemyselných  alebo  iných práv k predloženému projektu a má oprávnenie s ním nakladať.  Predkladateľ zodpovedá v plnom rozsahu za všetky škody spôsobené porušením autorských a/alebo ďalších práv k projektu, ktorého nie je majiteľom, alebo nemal oprávnenie ho predkladať, a ktorý bol predložený do výzvy. Predkladateľ zároveň predloží súhlas spoločnosti WEIDNER INVESTMENTS, a.s. na spracovanie a uchovávanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom účasti na výzve, ktorú vyhlasuje spoločnosť WEIDNER INVESTMENTS, a.s. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu neurčitú. Predkladateľ zároveň udelí WEIDNER INVESTMENTS, a.s. prednostné právo na realizáciu projektu. Vzory vyhlásení sú zverejnené na http://weidnerinvestments.com.

 

Článok IV.

Kategórie

 

4.1     Výzva prebieha v kategóriách:

4.1.1   Všetci s dobrým nápadom /investičným zámerom

4.1.2   Extrémne nápady

 

4.2     Významným kritériom hodnotenia projektov je originalita a jedinečnosť nápadu, ktorého potenciál úspešnosti posúdi výberová komisia/investičný výbor, zriadený vyhlasovateľom výzvy.  Projekty musia byť v súlade s právnym poriadkom SR, a súčasne i dobrými mravmi a verejným poriadkom. Minimálny rozsah projektu je 1 strana formát A4 (Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, jednotný v celom projekte.Odporúčané nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, päta dole 1,25 cm, zarovnávanie do bloku, orientácia na výšku).

 

4.3     WI rešpektuje všetky autorské a licenčné práva, ako aj ďalšie práva, o ktorých bola vopred informovaná zo strany predkladateľov, a to počas celej doby trvania výzvy. WI vyhlasuje, že na využitie vybraného projektu, bude s autorom uzavretá osobitná dohoda/zmluva.              

 

Článok V.

Ďalšie podmienky výzvy

 

5.1     Prihlásením sa do výzvy predkladateľ potvrdzuje, že je autorom zaslaného projektu a súčasne udeľuje spoločnosti WI výslovný súhlas s bezplatným zverejnením všeobecnej charaskteristiky projektu s menom autora zaslaného projektu v podporných mediálnych kampaniach a s jeho zverejnením na internetovej stránke vyhlasovateľa výzvy. Súhlas platí až do prijatia písomného odvolania predkladateľom, ktoré bude  mať písomnú formu a bude doručené na adresu vyhlasovateľa.

 

5.2     Prihlásením do výzvy predkladateľ udeľuje WI prednostné právo na realizáciu projektu na dobu 6 mesiacov od podpisu dohody/zmluvy.

 

Článok VI.

Zasielanie projektov

 

6.1     Predkladateľ sa môže zúčastniť na výzve zaslaním neobmedzeného množstva projektov. Predkladateľ zašle svoj/e projekt/y na emailovú adresu info@weidnerinvestments.com, prípadne poštou na adresu WEIDNER INVESTMENTS, a.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava.

 

Článok VII.

Hodnotenie projektov

 

7.1     Predložené projekty predkladateľmi vyhodnotí investičný výbor zložený z osôb určených vyhlasovateľom („výbor“).  Výbor vyhodnotí projekty tak, že určí pri každom projekte jeho potenciál a ekonomickú efektívnosť. V prípade ak sú projekty identické alebo porovnateľné, výbor uvedie túto skutočnosť do hodnotenia. Proces hodnotenia výboru je neverejný a konečné výsledky hodnotenia sú tajné až do ich oficiálneho vyhlásenia. Každý predkladateľ, ktorého projekt bude vyhodnotený, bude oboznámený s hodnotiacim stanoviskom výboru. Nevyhodnotené projekty budú vrátené predkladateľovi. Vyhlasovateľ výzvy bude archivovať 1 kópiu projektu a hodnotenia.

 

7.2     WI si vyhradzuje právo nehodnotiť predložený projekt, najmä môže odmietnuť vyhodnotiť projekty, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi alebo právnym poriadkom.

 

Článok VIII.

Realizácia

 

8.1     Vyhlasovateľ výzvy má prednostné právo zrealizovať vybrané projekty v kategórií: „Všetci s dobrým nápadom/investičným zámerom“. Pre každý projekt bude uzavretá osobitná zmluva o spôsobe a forme realizácie, ako aj o participácií predkladateľa a vyhlasovateľa výzvy.

 

8.2     Vyhlasovateľ výzvy má prednostné právo zrealizovať vybrané projekty v kategórií: „Extrémne nápady“ a najoriginálnejšie projekty zároveň finančne odmení sumou od 200 eur do 800 eur, prípadne kombináciou oboch, a teda finančnej odmeny i realizácie.

 

8.3     Vyhlasovateľ informuje úspešného predkladateľa projektu v kategórií: “Extrémne nápady” o získaní ceny elektronickou poštou. Ak ocenený predkladateľ nepreberie cenu do desiatich (10) dní od jej oznámenia, stráca na cenu nárok.  Predkladateľ má právo cenu odmietnuť. Okrem ceny za najlepší projekt,  môže vyhlasovateľ udeliť predkladateľovi aj čestné uznanie.

 

Článok IX.

Čas konania výzvy

 

9.1     Výzva sa začína dňa 01. októbra 2011 o 09:00 hod. stredoeurópskeho času. Výzva ostáva otvorená a časovo neohraničená, kým vyhlasovateľ výzvy nerozhodne inak.

 

Článok X.

Ponuka zamestnania

 

10.1     WI môže na základe vlastnej úvahy alebo rozhodnutia ponúknuť niektorým predkladateľom voľné pracovné pozície.

 

Článok XI.

Kontakt na organizátora

 

11.1     Predkladatelia projektov môžu v prípade otázok kontaktovať vyhlasovateľa výzvy prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@weidnerinvestments.com

 

« Späť